Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

JAKED WEBSHOP

 

 1. Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy teljeskörűen szabályozza a BeWeGe Sport Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban „Szállító”) által működtetett, a www.jaked.hu honlapon elérhető webáruház felhasználásának feltételeit, valamint a BeWeGe Sport Korlátolt Felelősségű Társaság által nyújtott szolgáltatás szerződési feltételeit.

 1. Általános és értelmező rendelkezések

A webáruházon keresztül történő elektronikus megrendeléssel történő vásárlással a jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerint adásvételi szerződés jön létre a Szállító és a szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban „Megrendelő”) között. A szerződés interneten kötött, de nem írásba foglalt szerződésnek minősül, melynek tartalma kizárólag elektronikusan kerül iktatásra és archiválásra és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető, magatartási kódexre nem utal.

A Megrendelő a webáruház honlapján történő regisztrációval, valamint a nem regisztrált felhasználók vonatkozásában a megrendelés leadásával egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF által meghatározott szerződéses feltételeket, annak valamennyi rendelkezésével egyetért és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 • Az ÁSZF hatálya
  • Az ÁSZF személyi hatálya

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szállító, mint eladó és a Megrendelő, mint vevő között létrejött, a webáruházon keresztül történt elektronikus megrendeléssel létrejött jogviszonyra.

 • Az ÁSZF tárgyi hatálya

Jelen ÁSZF teljeskörűen és automatikusan szabályozza a Szállító, mint eladó és a Megrendelő, mint vevő között létrejött adásvételi valamint a szállítási jogviszony feltételeit.

 • Az ÁSZF területi hatálya

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szállító, mint eladó és a Megrendelő, mint vevő közötti valamennyi, Magyarország területén létrejött jogügyletre.

 • Az ÁSZF időbeli hatálya

Jelen ÁSZF annak közzétételének napjával lép hatályba azzal, hogy az egyes megrendelők vonatkozásában az ÁSZF rendelkezései a webáruház honlapján történő regisztráció során történő elfogadással, valamint a nem regisztrált felhasználók vonatkozásában a megrendelés leadása során történő elfogadással egyidejűleg válnak kötelező erejűvé. Jelen ÁSZF hatályát veszti annak visszavonása, vagy módosítása esetén. A felek jogviszonyában az egyes cselekmények megítélése során, illetve esetleges vita esetén mindig az adott cselekmény, vagy megrendelés leadásának időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni.

 • Az ÁSZF elérhetősége és módosítása

A Szállító az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét közzéteszi a www.jaked.hu webáruház honlapján, amely így bármely megrendelője számára hozzáférhető, nyilvános.

Az ÁSZF egyoldalú módosítására a Szállító időkorlátozás nélkül jogosult – a jogszabályban meghatározott kivételekkel, és a jelen ÁSZF által megjelölteken túl – mindazon esetekben, amikor azt a gazdasági, szolgáltatási körülményekben beállt változások, így különösen a Szolgáltatás fejlesztése iránti igény, a Szolgáltatásra (pl.: kiegészítő szolgáltatások, kapcsolódó eljárások, a teljesítésben közreműködők), illetőleg a Szállító működésére vonatkozó lényeges feltételek, valamint a technológia (pl.: termékekkel kapcsolatos jellemzők, fogalomhasználat) megváltozása indokolttá teszik.

A módosított ÁSZF szövegét a Szállító köteles a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább tizenöt (15) nappal a www.jaked.hu honlapon közzétenni. A módosítást oly módon kell nyilvánosságra hozni, hogy a felek számára egyértelműen megállapítható legyen a módosítás ténye, a hatályba lépés időpontja, valamint a módosítással érintett rendelkezések köre.

Az ÁSZF elfogadásával a már regisztrált, valamint a regisztráció nélkül megrendelést leadó felhasználó egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a Szállító által egyoldalúan módosított ÁSZF rendelkezéseit tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 • Fogalom meghatározások
  • Szállító: jelen ÁSZF vonatkozásában szállító a BeWeGe Sport Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: BeWeGe Sport Kft., székhely: 1194 Budapest, Kassa utca 45., cégjegyzékszám: 01-09-292839).
  • Megrendelő: jelen ÁSZF vonatkozásában megrendelő az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet vagy egyéb gazdálkodó szervezet aki/amely a Szolgáltatást igénybe veszi.
  • Szolgáltatás: a Szállító által nyújtott szolgáltatás a jaked.hu honlapon található webáruházon történő ingyenes regisztráció útján, valamint regisztráció nélkül is igénybe vehető szolgáltatás, amelynek igénybevételével a Szállító a Megrendelő által kiválasztott termékek kiszállítását vállalja.
  • Termék: mindazon áruk, amelyek a Szállító termékkatalógusában szerepelnek, illetve webáruházában elérhetők, amelyek szállítását a Szállító jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerint vállalja.
  • jaked.hu: a Szállító által működtetett webáruház honlapja, melyen keresztül Megrendelő kizárólag elektronikus úton adhatja le megrendelését.
 1. A szolgáltatás igénybevétele
  • Regisztráció

Megrendelő a webáruház honlapján megtalálható regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltésével adja meg a megrendelés adatait, egyúttal létrehozza felhasználói fiókját. A regisztráció alkalmával Megrendelő köteles e-mail címét (amely egyúttal a felhasználó azonosító is egyben) és jelszavát megadni. Ezen kívül a Szállító által nyújtott szolgáltatás teljesíthetősége érdekében a Megrendelő személyes adatait, elérhetőségeit a pontos szállítási illetve számlázási adatokat Szállító rendelkezésére bocsátja, amelyeket a jelen ÁSZF által meghatározott módon bármikor lehetősége van módosítani. A regisztrációs folyamat során a Megrendelő az általa megadott adatok ellenőrzését, valamint az ÁSZF, az Adatkezelési Szabályzat tartalmának kifejezett elfogadását követően a „Regisztráció” gomb megnyomásával sikeresen regisztrálhat. A sikeres regisztrációról a Szállító az oldalon megjelenő üzenetben és a regisztráció során megadott e-mail címre küldött tájékoztatóban értesíti a Megrendelőt.

A Megrendelő a webáruházban kiválaszthatja a kívánt terméket, a szállítás módját, vagy az áruátvétel helyét és idejét, illetőleg választhat a rendelkezésre álló fizetési módok közül. A regisztráció igénybevételével Megrendelő esetleges későbbi vásárlásait könnyebben, gyorsabban intézheti, a belépést követően megrendeléseit nyomon követheti, ellenőrizheti, ugyanakkor a Szolgáltatást regisztráció nélkül, egyedi megrendelések alapján is igénybe veheti.

A webáruházban történő regisztrációval, illetve a Szolgáltatás igénybevételével a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja. Amennyiben Megrendelő a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat nem fogadja el, úgy nem jogosult a www.jaked.hu honlapon elérhető webáruház használatára, regisztrációra és ezáltal a Szolgáltatás igénybevételére.

A regisztrációt követően Szállító a Megrendelő által megadott elektronikus elérhetőségre (e-mail cím) elektronikus levél formájában visszaigazolást küld a regisztráció megtörténtéről, továbbá az esetlegesen leadott megrendelésről.

Az esetleges adatbeviteli hibákért, illetőleg hamis adatok megadásából vagy adatváltozás esetén az adatok módosításának elmaradásából eredő esetleges károkért Megrendelőt teljeskörű kárfelelősség terheli. Szállító jogosult a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt törölni, továbbá kétség esetén jogosult a Megrendelő által megadott adatok valódiságát ellenőrizni.

 • A megvásárolható termékek köre

A webáruházban a Szállító által forgalmazott szabadidős- és hobbitevékenységhez kapcsolódó termékek, eszközök kaphatók. A termékekhez tartozó adatlapok részletes leírást tartalmaznak a termékekről, azok alapvető tulajdonságairól és felhasználásáról.

A Szállító szavatolja, hogy a webáruházban elérhető termékek kizárólag ellenőrzött gyártótól illetőleg forgalmazótól beszerzett, kiváló minőségű, minden esetben eredeti termékek.

Szállító a webáruházban közzétett, a termékekről készített képeket mindig a legnagyobb gondossággal készíti/készítteti el, ugyanakkor a képek illusztrációs célokat szolgálnak és az egyes termékek megjelenése, csomagolása eltérhet a honlapon látottaktól.

 • Megrendelés

A megrendelések leadása a regisztrációt követően, valamint előzetes regisztráció nélkül is, kizárólag a Szállító által üzemeltetett, a www.jaked.hu honlapon található webáruházon keresztül, elektronikus úton lehetséges. Telefonon, faxüzenet, postai vagy elektronikus levél formájában leadott rendeléseket a Szállító nem fogad el. A megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatást a Szállító szintén elektronikus úton továbbítja a Megrendelő részére.

A megrendelés során Megrendelő kiválaszthatja a kívánt terméke(ket)t, a webáruházban a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak termékleírását, tájékozódhat annak elérhetőségéről, áráról továbbá esetleges más felhasználók termékkel kapcsolatos tapasztalatairól. A termék kiválasztását követően azt a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A „Kosár” gombra kattintva a Megrendelő ellenőrizheti a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, azok mennyiségét. A Megrendelő a „Vissza” gombra kattintva visszatérhet a webáruház termékoldalára és folytathatja a vásárlást, a „Módosít” gombra, vagy a kosárban lévő termékek melletti ikonokra kattintva megváltoztatja a kiválasztott termékek darabszámát, illetve törölheti azokat a termékek mellett található „X” gombra kattintva. A „Kosár ürítése” gombra kattintva minden terméket törölhet a kosárból. A „Megrendelés” gombra való kattintást követően a Megrendelő – ha ezt korábban nem tette meg – bejelentkezhet a felhasználói fiókjába, regisztrálhat vagy vásárolhat regisztráció nélkül is. Ezt követően a webáruház felületén a Megrendelő meghatározhatja a szállításhoz szükséges adatokat, választhat a rendelkezésre álló szállítási és fizetési módok közül, kuponkódot vagy promóciós kódot adhat meg, és végül ellenőrizheti a megrendelés adatait és véglegesítheti megrendelését. A megrendelés véglegesítése során a Szállító a kiválasztott termék(ek) lényeges tulajdonságairól, azok ellenértékének (ÁFÁ-val együtt számított) összegéről, az ezen felül felmerülő valamennyi (pl.: csomagolási, postázási, szállítási díjakról) költségről, a szerződés időtartamáról, valamint a választott fizetési módnak megfelelően a Megrendelő fizetési kötelezettségének legrövidebb időtartamáról tájékoztatást nyújt. A megrendelés véglegesítése során a rendszer még egyszer lehetőséget biztosít a Megrendelő részére a fenti adatok ellenőrzésére és módosítására. A Megrendelő a megrendelés véglegesítésével a Szállító által nyújtott tájékoztatást kifejezetten elismeri és tudomásul veszi.

A megrendelésre vonatkozó adatok – így különösen a termékek köre és mennyisége, azok ellenértéke és a fizetési, szállítási mód – ellenőrzését és véglegesítését követően a Megrendelő a „Megrendelés” gombra kattintva megrendeli a kiválasztott terméke(ke)t.

A megrendeléssel a Megrendelő kifejezetten elismeri és tudomásul veszi a Szállító által nyújtott tájékoztatást, valamint, hogy a megrendelés körében tett nyilatkozata (így a „Megrendelés” gomb megnyomása) fizetési kötelezettséget von maga után.

 • A termékek rendelkezésre állása

A Szállító a megrendelést követően a webáruházon belül azonnal automatikus értesítést küld a megrendelés fogadásáról. A megrendelés beérkezését követően ellenőrzi annak teljesíthetőségét és a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül elektronikus üzenet (e-mail) formájában visszaigazolja a megrendelést. Az ilyen módon visszaigazolt és megerősített megrendelésre és annak ellenértéke összegére Szállító árgaranciát vállal. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szállítóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szállítót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert e-mail címét pontatlanul adta meg, illetve az e-mail fiók tárhelyének telítettsége, vagy bármely más ok miatt az a Megrendelő számára nem hozzáférhető.

A Szállító biztosítja a megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközöket annak érdekében, hogy a Megrendelő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a megrendelés elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni.

Ha a megrendelt termék a megrendelést követően esetlegesen nem áll rendelkezésre, illetőleg a megrendelhetőként feltüntetett termék beszerzése nem biztosított a webáruházban feltüntetett időtartamon belül, a Szállító fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a termék megrendelését, ebben az esetben a Megrendelő és a Szállító között szerződés nem jön létre. A Szállító a Megrendelőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszatéríti Megrendelő részére, a tájékoztatást követő legkésőbb harminc (30) napon belül.

A Szállító a rendelhető termékek minimális mennyiségét nem határozza meg, azonban az egyes termékek, illetőleg termékcsoportok esetében jogosult a kiszerelés minimális mennyiségét meghatározni.

A Szállító fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatáson, a webáruházban elérhető termékek körén, illetőleg azok árain bármikor módosítson. A Szállító által biztosított, a webáruházban elérhető termékekre vonatkozó árengedmény vagy más kedvezmények (akciók és nyereményjátékok) lényeges körülményeiről – így különösen annak mértékéről és időtartamáról, az igénybevétel, illetőleg részvétel feltételeiről és korlátairól – a webáruház útján valamennyi felhasználó számára tájékoztatást nyújt. A Megrendelőnek az akció időtartama alatt az érintett termékek vagy szolgáltatások tekintetében leadott megrendelésére és a Szolgáltatás teljesítésére az akció idejére meghirdetett feltételek az irányadóak.

 • Kiszállítás, szállítási díjak

Szállító kötelezettséget vállal, hogy a webáruházon keresztül leadott, és a Szállító által visszaigazolt megrendelés esetén a Megrendelő által meghatározott mennyiségű terméket becsomagolja, és a Megrendelő által választott szállítási módnak megfelelően a megjelölt magyarországi címre szállítja, és ott a Megrendelő – vagy az általa kijelölt harmadik személy – részére átadja.

Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállításra nincs lehetőség.

A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal történik, illetőleg a Szállító lehetőséget biztosít a megrendelt termékek személyes átvételére telephelyünkön. Az egyes szállítási módokról, azok változásáról Szállító minden esetben a weboldalon tájékoztatja ügyfeleit, valamint a Megrendelés leadásakor feltünteti az aktuálisan választható módozatokat. A termék kiszállításának vállalt határidejét Szállító a webáruházban feltünteti. A kiszállítást követően Megrendelő a kézhez kapott terméket haladéktalanul, de legkésőbb 36 órán belül köteles mennyiségi és csomagolási szempontból ellenőrizni.

 • Fizetési módok

A Szállító a Megrendelő által leadott, majd elektronikus úton visszaigazolt megrendelése alapján a Szolgáltatás ellenértékéről, a megrendelésben szereplő termék(ek) árának összesítése mellett számlát állít ki, melyet a termék(ek) kiszállításával egyidejűleg bocsát a Megrendelő rendelkezésére papír alapon, vagy e-mailben, a Megrendelő által nyomtatható formában.

A termékek forintban meghatározott árát a Szállító a honlapján feltünteti. Az ilyen módon feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. A Szállító jogosult a termékek árát bármikor egyoldalúan módosítani.

Az egyes megrendelések elküldését követő elektronikus visszaigazolás tartalmazza az adott megrendelés ellenértékét és szállítási költségét. A megrendelt és kiszállított termék ellenértékét valamint a kiszállítási díját Megrendelő az alábbi fizetési módokon egyenlítheti ki Szállító felé:

 • Készpénzes utánvéttel a futárszolgálat/postai szolgáltató képviselőjénél;
 • Előre történő banki átutalással PayU/bankkártyás fizetés útján;
 • Személyes átvétel esetén készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel, kupon, vagy ajándékkártya érvényesítésével.

Előre történő banki átutalás illetőleg bankkártyás fizetés esetén a termék ellenértéke akkor tekintendő megfizetettnek, amennyiben annak összege a Szállító bankszámláján jóváírásra kerül. Szállító a megrendelt termékek kiszállítását e fizetési módok választása esetén csak azt követően kezdi meg, ha a Megrendelő annak ellenértékét megfizette.

Szállító jogosult az újabb megrendelés kiszállítását felfüggeszteni, amennyiben Megrendelőnek bármilyen lejárt tartozása áll fenn Szállítóval szemben. A megrendelés kiszállításának felfüggesztése mindaddig fennmarad, ameddig Megrendelő lejárt tartozását nem teljesíti Szállító felé. Késedelmes fizetés esetén a Szállító a jogszabályban meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

Személyes átvétel esetén a Szállító e-mailen tájékoztatja a Megrendelőt a termék átvételének lehetőségéről. A Szállító a Megrendelő által megrendelt terméket a Megrendelő fenti tájékoztatásától számított 15 munkanapig tartja rendelkezésre. Amennyiben a Megrendelő az általa megrendelt terméket 15 munkanapon belül a Szállítótól nem veszi át, úgy Szállító a Megrendelő részére e-mailben küld tájékoztatást a megrendelés lezárásáról és a termék ellenértéke visszafizetésének feltételeiről. A megrendelt termék Megrendelő általi átvételének elmaradása esetén Szállító a termék ellenértékét visszafizeti Megrendelő részére oly módon, hogy annak összegét átutalja a Megrendelő által írásban megadott bankszámlaszámra, a Megrendelő tájékoztatásának kézhezvételét követő 15 napon belül. Szállító visszafizetési kötelezettségének teljesítésével mindaddig nem esik késedelembe, amíg a Megrendelő a termék vételárának visszautalásához szükséges adatokat a Szállító részére nem küldi meg.

 • Szavatosság
  • Kellékszavatosság

A Szállító a webáruházban elérhető és megrendelhető termékekről, azok tulajdonságairól folyamatos és megfelelő tájékoztatást nyújt. A termékeknek alkalmasnak kell lenniük azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú termékeket rendszerint használnak, rendelkezniük kell azzal a minőséggel, amely azonos fajtájú termékeknél szokásos, és amelyet a Megrendelő elvárhat, valamint rendelkezniük kell a Szállító által adott, a webáruházban hozzáférhetővé tett leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Szállító a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). A Szállító hibásan teljesít, ha a termék a kiszállítás (teljesítés) időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak kivéve, ha a hiba a szállítás következménye. A Megrendelő hibás teljesítés esetén kifogást terjeszthet elő, kifogását a Szállító bármely elérhetőségén, írásban közölheti az alábbiak szerint:

 1. A Megrendelő szavatossági igényként elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve ha a kijavítás vagy kicserélés teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szállítónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. A Szállító a kifogásként előterjesztett kijavítási vagy kicserélési igény beérkezésétől számított 15 napon belül a Megrendelőnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül a választott szavatossági igénynek eleget tesz.

Szállító kifejezetten rögzíti, hogy a webáruházban elérhető termékek jellegéből fakadóan hibás teljesítés esetén a Megrendelő elsődlegesen kicserélés iránti igényét érvényesítheti.

 1. Ha a Szállító a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, vagy a Megrendelőnek a kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, vagy a kötelezettségének a fenti határidőben nem tesz eleget, a Megrendelő – választása szerint – arányos árleszállítást igényelhet, a Szállító költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja a terméket, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 2. A Megrendelő a választott szavatossági igényről másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles azonban a Szállítónak megfizetni kivéve, ha az áttérésre a Szállító adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 3. A Megrendelő a hiba felfedezését követően a tőle elvárható legrövidebb időn belül köteles azt közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.
 4. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 (hat) hónapon belül a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A Megrendelő szavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el, amennyiben a Megrendelő fogyasztónak minősül, úgy szavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 (két) év alatt évül el.
  • Termékszavatosság

A Szállító által a Megrendelőnek eladott ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő követelheti, hogy a Szállító a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

A Szállító mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 1. a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A szavatosság tekintetében egyebekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések szabályairól szóló jogszabályi rendelkezések alapján nyújtott tájékoztató jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képezi.

 • Jótállás

A Szállító a Megrendelővel, mint fogyasztóval létrejött szerződés alapján jótállást kizárólag a webáruházban elérhető tartós fogyasztási cikkek, sporteszközök tekintetében a jogszabályi kötelezettségének megfelelően vállal. A jótállás időtartama egy év, e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállás időtartama alatt a Szállító jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A Szállító a termékkel együtt jótállási jegyet bocsát a Megrendelő rendelkezésére a jogszabályokban előírt formában. A Szállító mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a Megrendelőnek jogszabályból eredő jogait nem érinti.

 • Elállási jog

A fogyasztónak minősülő Megrendelőt a termék átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztónak minősülő Megrendelő ezen elállási jogát a terméknek; több termék adásvételekor ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek; míg több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab átvételének napjától számítandó. A Megrendelő elállási jogát a jogszabály által meghatározott határidőn belül a Szállítóhoz intézett egyértelmű, írásba foglalt nyilatkozata útján gyakorolhatja. A Megrendelő elállása esetén e jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő nyilatkozatát a rendelkezésére álló határidő lejárta előtt elküldi.

A Megrendelő elállása esetén a Szállító haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül – a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon – visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket.

A Megrendelő a fentieknek megfelelő elállása esetén köteles a terméket saját költségén haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül sértetlenül visszaküldeni, illetőleg a Szállító részére a személyes átvétel helyszínén átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A Szállító mindaddig visszatarthatja a Megrendelő által megfizetett összeget, amíg a Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolja, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszaküldésnél felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni.

A Szállító kifejezetten rögzíti, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján a Megrendelő az elállási jogát nem gyakorolhatja egyebek mellett

 1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 2. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 3. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékekkel.

A Megrendelő az őt megillető elállási jogát a jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja. Amennyiben a Megrendelő elállási jogát gyakorolni kívánja, úgy a Szállító a Megrendelő erre vonatkozó írásos kérelme esetén megküldi a Megrendelő részére az erre vonatkozó nyilatkozat-mintát, melynek kitöltésével a Megrendelő elállási jogát gyakorolhatja.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések szabályairól szóló jogszabályi rendelkezések alapján nyújtott elállási, felmondási és jótállási mintatájékoztató jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képezi.

 • Panaszkezelés

Megrendelő a rendelés elküldését követően, annak Szállító általi visszaigazolásáig jogosult a megrendelést elektronikus úton visszavonni. A Szállító általi visszaigazolást követően Megrendelő kizárólag Szállító felmerült kárának megtérítése mellett jogosult a rendelést visszavonni.

A Megrendelő köteles a csomagot kézbesítéskor, illetve átvétel során megvizsgálni és a terméken, illetve csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.

Amennyiben megrendelése során, illetőleg a kiszállítást követően Megrendelőnek bármilyen panasza merülne fel, Megrendelő jogosult a webáruházon keresztül, elektronikus úton panasszal élni. A Szállító által teljesített kiszállítás kapcsán felmerült esetleges panaszokat Szállító a kiszállítás időpontját követő 36 órán belül fogad el.

A panasz továbbítására lehetőség van a Szállító honlapján, valamint az info@jaked.hu e-mail címre elküldött elektronikus üzenet formájában, illetőleg postai úton a 1194 Budapest, Kassa utca 45. számra továbbított levélben, valamint szóban, telefonon.

A szóbeli panaszokat a Szállító haladéktalanul megvizsgálja, és azok megalapozottsága esetén orvosolja. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szállító a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja a Megrendelőnek. Az írásbeli panasz beérkezését követően az abban foglaltakat Szállító a kézhezvételtől számított harminc (30) napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Megrendelőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a Megrendelő rendelkezésére.

Sérült, – ugyanakkor Megrendelő által átvett és nem kifogásolt – csomagolású termék esetén Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy a termék a kiszállítás során sérült meg.

A Megrendelő panaszának elutasítása, vagy a Szállítóval felmerülő vitás ügyek egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából jogosult az illetékes békéltető testülethez fordulni. A Szállító székhelye szerint illetékes békéltető testületnek a Budapesti Békéltető Testület minősül, melynek elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

A lakcím szerint illetékes további békéltető testületek elérhetőségi adatai:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-735

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-514

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu

 

 
 • Az Európai Online Vitarendezési Fórum

Az Európai Unió által biztosított online vitarendezési platform valamennyi, az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó és az Unióban letelepedett kereskedő közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében nyújt alternatív vitarendezési fórumot. Az Európai Online Vitarendezési Platform ide kattintva érhető el.

 

 • Szállító felelősségvállalása

Szállító vállalja, hogy a webáruház működésével és a kiszállítással kapcsolatos jelen ÁSZF által meghatározott rendelkezések, illetőleg a Szállító által üzemeltetett honlapon közzétett információk körében az ott megjelölteket magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesítéséért minden esetben úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Amennyiben a Szállító jelen ÁSZF alapján őt megillető valamely jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

Szállító kijelenti, hogy amennyiben a megrendelt termék kiszállítása elháríthatatlan akadályba (pl.: árvíz, földrengés, stb.) ütközik, úgy a Megrendelőt ennek tényéről haladéktalanul tájékoztatja, illetőleg a már előzetesen megfizetett termék ellenértékét a Megrendelő részére visszatéríti.

A webáruház működésében felmerülő hiba vagy hiányosságból (pl.: üzemzavar okán) eredő károkért Szállító felelősséggel nem tartozik.

Szállító minden esetben megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítja Megrendelő részére az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavításának lehetőségét a megrendelés elektronikus elküldése előtt. Megrendelőnek minden megrendelés alkalmával lehetősége van az adatok ellenőrzésére, esetleges kijavítására, ennél fogva Szállítót a hibás adatbevitelből eredő károkért felelősség nem terheli.

 • Megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF által meghatározottak szerinti megrendelés továbbítása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a regisztrációval valamint nem regisztrált Megrendelő esetén a rendelés leadásával egyidejűleg jelen ÁSZF valamint a hozzá kapcsolódó Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit elfogadja, amelyben foglaltak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő kijelenti, hogy az általa a regisztráció, valamint a megrendelés során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, vállalja továbbá, hogy az általa leadott és a Szállító által visszaigazolt megrendelésben megrendelt termék(ek) átvételéről és ellenértéke megfizetéséről gondoskodik, az általa a megrendelés során megadott szállítási és fizetési feltételeknek megfelelően. Amennyiben a kiszállítás a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő esetleges többletköltségeket Megrendelő köteles megtéríteni Szállító részére.

 1. Egyéb rendelkezések
  • A Szállító adatai
   • A jaked.hu honlapon elérhető webáruház üzemeltetője a BeWeGe Sport Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Szállító.

Cégnév: BeWeGe Sport Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: BeWeGe Sport Kft.

Székhely: 1194 Budapest, Kassa utca 45.

Cégjegyzékszám: 01-09-292839

Adószám: 25856152-2-43

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék cégbírósága

Elektronikus elérhetőség, e-mail cím: www.jaked.hu; info@jaked.hu

 

A Szállító adatkezelési nyilvántartási azonosítója: []

A szerződés nyelve: magyar

A weboldal készítőjének neve, címe: Amigo – web design studio ( Amigo – web design studio )

 • A jaked.hu honlapon fellelhető információk, fényképek és szöveges tartalmak a BeWeGe Sport Kft. tulajdonát képezik. A webáruházban található fényképek és termékleírások, mint szellemi termékek felhasználására kizárólag a Szállító jogosult, azok jogosulatlan másolása, továbbítása, vagy egyéb módon történő felhasználása nem megengedett. A jelen rendelkezés megsértése kártérítési felelősséget von maga után.
 • Joghatóság és illetékesség kikötése

A jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési Szabályzat hatálya alá tartozó jogviszony tekintetében a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül kívánják rendezni. Amennyiben a felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, úgy a felek közötti jogvita tekintetében a Budai Központi Kerületi Bíróság (1021 Budapest, Budakeszi út 51/B.) az illetékes.

Jelen ÁSZF a közzététel napjától a visszavonásáig hatályos.

Budapest, 2017. december 8.

 

 • számú melléklet –

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató [1]

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a BeWeGe Sport Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szállító) hibás teljesítése esetén a Szállítóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a Szállító számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szállító költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szállító adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szállítóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szállító nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a Szállító által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a termék Szállító általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával (a továbbiakban: Szállító) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A Szállító milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A Szállító kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Szállítóval szemben érvényesítheti.

 1. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.rendelet alapján a Szállító jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A Szállító jótállásra köteles a webáruházban elérhető sporteszközök tekintetében 10.000,- forint eladási ár felett.

A jótállásból eredő jogokat a hivatkozott Korm.rendeletben foglaltaknak megfelelően a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a Korm.rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben.

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

A Szállító köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.

A fogyasztó a jótállás körében a hibás teljesítésből fakadó igényeit érvényesítheti.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

– 2. számú melléklet –

Elállási / Felmondási mintatájékoztató és nyilatkozatminta

Elállási / Felmondási mintatájékoztató

 

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő

(i) termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

(ii) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;

(iii) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: BeWeGe Sport Kft. (1194 Budapest, Kassa utca 45.), info@jaked.hu

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 

Elállási / Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási / felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

BeWeGe Sport Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1194 Budapest, Kassa utca 45.

Cégjegyzékszáma: 01-09-292839

Telefon: 06-1-801-802, 06-1-801-803

Elektronikus levelezési cím: info@jaked.hu

Alulírott, kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Termék megnevezése: _______________________________

Átvétel időpontja: ___________________________________

A fogyasztó(k) neve: _________________________________

A fogyasztó(k) címe: __________________________________

A fogyasztó(k) aláírása: ________________________________

 

Kelt: ______________________________________________

_____________________________________________

Aláírás

[1] a 45/2014. (II. 26.)  Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján